Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş.. (Asistanik) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

 1. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

 

 1. Siz müşterilerimize aradığınız iş kriterlerine uygun tekliflerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları (farklı illerde bulunan şube-franchise) ile yapılması,

 

 1. İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması,

 

 1. Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi,

 

 1. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,

 

 1.  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

 

 1. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 

 1. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 

 1. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

 1. İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

 

 1. Etkinlik yönetimi,

 

 1. Faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 

 1. Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası,

 

 1. İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 

 • Kurumsal sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve icrası,

 

 1. Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

 

 1. Hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

 

 1. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

 

 1. İşe yerleştirme sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

 

 1. Müşteri şikâyet, talep ve önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,

 

 1. Hizmeti destekleyen ek hizmetlerin planlanması ve icrası,
 1. Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN RIZA ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

 

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Mavi Diploma Akademik Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

 1. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

 1. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

 

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ VE SÜRESİ


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilci
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak
Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş.  tarafından kaydedilme, işe yerleştirilmeniz için potansiyel işe alım yapılabilecek tüzel kişilere aktarım, yine sözleşmenin ifası için franchise verdiğimiz firmalara aktarma ve devralma ile sözleşmede belirlenen hizmetin ifasının bitiminden itibaren 5 yıl boyunca saklanacaktır. Bu sürenin bitiminde verileriniz bilgisayarımızda yer alan veri tabanımızdan geri döndürülemeyecek şekilde silme ve fiziken aldığımız evraklarınız ise imha makinası ile yok edilecektir.

 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NASIL AKTARILACAĞI

 

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza(francihe vb. hukuki sıfatla iş ilişkisine girdiğimiz tüzel kişiler), tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilk görüşme sonrasında  potansiyel işe alım yapabilecek şirketlere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş.  mail olarak “YANDEX” markasının ürünü olan “YANDEX” kullandığını, “YANDEX” yurt dışında yer alan bir firma olduğunu ve mail olarak yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgilerin (her ne kadar YANDEX içeriklerine erişemediğini belirtmiş olsa da) YANDEX e aktarıldığını bildiğimi beyan eder ve bu aktarımı kabul ederim. 

 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı ve imzalı bir nüshasını Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş.’nin Dokuz Eylül Mah. 342 Sok. No:2 D:302 Mia Stüdyo İş Merkezi/İzmir veya [email protected] adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya mail adresine gönderebilirsiniz.